pc蛋蛋赚钱心态
 

?MOTIMO ——
● Là nhà phan ph?i các module màng và thi?t b? màng l?n nh?t t?i Trung Qu?c
● T?p trung vào l?nh v?c c?p n??c, x? ly n??c th?i và tái s? d?ng n??c
● Là c?ng ty s?n xu?t màng s?i l?n nh?t t?i khu v?c Chau á, t?ng di?n tích màng s?i s?n xu?t
hàng n?m c?a MOTIMO là 1,000,000 mét vu?ng.
● Quá trình nghiên c?u c?ng ngh? màng l?c trong su?t 36 n?m ??n nay.
● H?i ??ng và T?ng th? ky K? thu?t Tiêu chu?n màng l?c Qu?c gia.
● Trung tam R&D (Nghiên c?u và Phát tri?n), Phòng thí nghi?m C?ng ngh? Màng qu?c gia.
● M?c ?? c?ng ngh? Qu?c t? tiên ti?n và Quy?n s? h?u trí tu? ??c l?p v? c?ng ngh? màng CMF, MBR,SMF…
● Các s?n ph?m màng và thi?t b? ???c s? d?ng r?ng r?i t?i các c?ng trình x? ly n??c th?i và tái s? d?ng
trong các l?nh v?c s?n xu?t ?i?n, thép, hoá d?u, d?t nhu?m và th?c ph?m.
● Vào n?m 2009, t?ng c?ng su?t c?a các c?ng trình ?ng d?ng c?a MOTIMO là h?n 1,500,000
m3/ngày trong l?nh v?c tái s? d?ng n??c th?i.
● Các s?n ph?m c?a c?ng ty ???c xu?t kh?u sang Nga, Singapore, Tay Ban Nha, Australia, Nh?t
B?n, Hàn Qu?c, M?, ?ài Loan, H?ng K?ng, Vi?t Nam và các n??c khác trong khu v?c.

MOTIMO t?p trung chính vào các m?ng sau:
● S?n xu?t module màng s?i UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration)
● S?n xu?t các thi?t b? màng l?c
● Thi?t k? các d? án ?ng d?ng c?ng ngh?
● Cung c?p và l?p ??t các thi?t b?


Các s?n ph?m chính c?a chúng t?i g?m có:

H? th?ng màng l?c n?i ti?p(Continuous membrane filtration,CMF)

?ó là các module màng s?i d?ng UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration), hình thành h? th?ng v?i chu trình khép kín n?i ti?p, áp l?c n??c ??u vào xuyên qua các màng l?c MF, UF ?? làm s?ch n??c kh?i các ch?t c?n b?n.
C?ng ngh? ch?ng ? nhi?m cao là c?ng ngh? ch? y?u c?a c?ng ty chúng t?i, và c?ng ngh? làm s?ch màng liên k?t v?i nó
MOTIMO s? h?u quy?n trí tu? ??c quy?n v? c?ng ngh? này, v?i h?n 20 b?ng sáng ch? liên quan.

?ng d?ng c?ng ngh? CMF:

X? ly chuyên sau và tái s? d?ng n??c th?i ?? th?
X? ly chuyên sau và tái s? d?ng n??c th?i c?ng nghi?p
X? ly n??c c?p c?ng nghi?p
Ti?n x? ly cho h? th?ng RO
Quá trình c?p n??c cho khu dan c?
Ti?n x? ly cho quá trình kh? m?n

H? th?ng màng l?c sinh h?c(membrane bio-reactor,MBR)

C?ng ngh? màng MBR trong l?nh v?c x? ly n??c th?i là c?ng ngh? k?t h?p gi?a c?ng ngh? màng l?c hi?u su?t cao và c?ng ngh? bùn ho?t tính.
C?ng ngh? MBR thích h?p ?? x? ly n??c th?i sinh ho?t và n??c th?i c?ng nghi?p có hàm l??ng ch?t h?u c? cao.
C?ng ngh? này s? d?ng màng l?c ?? tách h?n h?p bùn - n??c và thay th? cho b? l?ng 2 truy?n th?ng, và c?i thi?n ?áng k? ch?t l??ng n??c sau x? ly.
Khi so sánh c?ng ngh? này v?i c?ng ngh? truy?n th?ng, hàm l??ng MLSS trong bùn ho?t tình trong b? MBR có n?ng ?? cao, thích h?p ?? kh? các ch?t h?u c? và Nit?.
MOTIMO có b?n quy?n s? h?u trí tu? ??c l?p và các b?ng c?p liên quan v? c?ng ngh? MBR.
 

Quá trình ?ng d?ng c?ng ngh? màng MBR

Tái s? d?ng n??c th?i ?? th?.
X? ly và tái s? d?ng n??c th?i sinh ho?t.
X? ly và tái s? d?ng n??c th?i c?ng nghi?p

H? th?ng màng l?c ??t ng?p(Submerged membrane filtration ,SMF)

H? th?ng màng l?c ??t ng?p(Submerged membrane filtration ,SMF)
?ay là c?ng ngh? m?i k?t h?p gi?a c?ng ngh? l?c màng s?i r?ng áp l?c th?p và c?ng ngh? CMF.
C?ng ngh? này s? d?ng màng s?i r?ng m? ??t ng?p trong b? màng và dùng áp l?c am ?? hút n??c.
L?c n??c s?ch xuyên qua b? m?t màng.  
áp l?c v?n hành th?p, ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m chi phí v?n hành.  
Di?n tích xay d?ng nh? và phù h?p v?i các d? án x? ly n??c th?i v?i c?ng su?t l?n.
MOTIMO ??c quy?n s? h?u trí tu? và các b?ng c?p liên quan v? c?ng ngh? này.

Quá trình ?ng d?ng c?ng ngh? màng SMF

X? ly n??c th?i sinh ho?t quy m? l?n và tái s? d?ng.
Tr?m c?p n??c quy m? l?n
Ti?n x? ly h? th?ng RO quy m? l?n
X? ly chuyên sau n??c th?i c?ng nghi?p quy m? l?n và tái s? d?ng.

Ly do ?? ch?n MOTIMO:

Có l?ch s? 36 n?m nghiên c?u C?ng ngh? Màng và là nhà cung c?p màng n?i ti?ng t?i Trung Qu?c.
Hi?u qu? chi phí x? ly cao.
??i ng? R&D (Nghiên c?u và Phát tri?n) ??y ti?m n?ng v?i các b?n quy?n s? h?u trí tu? v? c?ng ngh? màng.
T?ng c?ng su?t c?a các d? án ?ng d?ng C?ng ngh? màng c?a MOTIMO là h?n 1,700,000 m3/ngày
Hi?u qu? chi phí x? ly cao.

われわれの実績

Trong n?m 2003, chúng t?i ?? thi?t k?, l?p ??t và v?n hành d? án x? ly n??c th?i ?? th? b?ng c?ng
ngh? màng ??u tiên t?i Trung Qu?c.
Trong n?m 2005, MOTIMO thi?t k? và xay d?ng d? án màng MBR ??u tiên t?i Trung Qu?c. (C?ng
viên Konggang t?i Tianjin v?i c?ng su?t 30000 m3/day)
N?m 2008, MOTIMO thi?t k? và xay d?ng d? án x? ly n??c th?i s?n xu?t S?t Thép và tái s? d?ng
v?i quy m? l?n t?i Trung Qu?c. (T?p ?oàn s?n xu?t S?t thép Rongcheng Tianjin, ?ng d?ng c?ng ngh?
CMF v?i c?ng su?t 72,000m3/ngày và c?ng ngh? RO v?i c?ng su?t 50,000 m3/ngày)
Trong n?m 2009, MOTIMO th?ng th?u d? án x? ly n??c th?i ?? th? và tái s? d?ng v?i quy m? l?n t?i
Trung Qu?c.(Tr?m x? ly n??c th?i Qinghe Beijing v?i c?ng su?t 200,000 m3/ngày)
Trong n?m 2009, MOTIMO ?? thi?t k? và xay d?ng d? án x? ly n??c th?i ?? th? và h? th?ng tu?n hoàn b?ng c?ng ngh? SMF ??u tiên t?i Trung Qu?c.(T?i Tianjin, ?ng d?ng c?ng ngh? SMF v?i c?ng su?t 53,000 m3/ngày
và c?ng ngh? RO v?i c?ng su?t 12,000 m3/ngày)
H?n 1600 nhà hàng McDonald’s t?i Trung Qu?c s? d?ng các thi?t b? l?c n??c c?a MOTIMO.
95% hàng s?n ph?m acrylamide s? d?ng thi?t b? TWF ???c phan ph?i b?i MOTIMO.
Cung c?p h? th?ng ti?n x? ly cho d? án kh? mu?i c?a n??c bi?n b?ng màng l?c UF t?i Singapore.
Xay d?ng d? án x? ly n??c th?i và h? th?ng tu?n hoàn cho khu v?c thi ??u ph? c?a ??i H?i Olympic
B?c Kinh 2008 t?i Hong Kong….


 

pc蛋蛋赚钱心态 不带风的推倒胡麻将怎么打 新时时彩输了好多钱 老版单机捕鱼达人 澳洲幸运10网站 cba辽宁赛程表 安徽十一选五 排球比分直播捷报 大乐透预测最准十专家 深圳风采在哪里开奖结果 福彩3d跨度走势图500